Personal data

Reklam
Reklam
Reklam
Inställningar
Mörkt tema
Reklam
Reklam
GODKÄNNANDE TILL HANTERING AV PERSONLIG DATA OCH INFORMATION OM PERSONLIG DATA
SAMMANFATTNING
Du ger ditt godkännande att företaget Livesport Media Ltd hanterar din personliga data och information utifrån syftet att kommunicera med dig enligt detta godkännande. Din personliga data och information kommer inte att användas i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande, vilket då leder till att hanteringen av din personliga data och information upphör. Mer information rörande hanteringen av personlig data ges nedan.
HANTERARENS IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER
Hanteraren av din personliga data och information är företaget Livesport Media Ltd, registrerat vid CMS House, First Floor St.Peter´s Street, San Gwann SGN 2310, Malta. Företagsnummer C 54555 (´Hanterare´).
Dessa är hanterarens kontaktuppgifter: adress Livesport Media Ltd, registrerat vid CMS House, First Floor St.Peter´s Street, San Gwann SGN 2310, Malta, e-post: gdpr@livesportmedia.eu
Hanteraren har inte utsett någon uttalad dataskyddsansvarig.
LAGLIG GRUND FÖR HANTERINGEN AV PERSONLIG DATA
Den lagliga grunden för hanteringen av din personliga data och information är ditt medgivande till Hanteraren utifrån vad som fastställts i artikel 6(1)(a) i regleringen (EU) 2016/679 från EU-parlamentet och EU-rådet den 27:e april 2916 i direktivet "Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data" och i "The Free Movement of such Data and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (´Regleringen´).
SYFTE MED HANTERINGEN AV PERSONLIG DATA
Syftet med hanteringen av din personliga data och information är att möjliggöra kommunikation mellan dig och Hanteraren enligt din begäran.
Hanteraren använder sig inte av automatisk individuell beslutsfattning inom vad som menas i artikel 22 i Regleringen.
TIDSPERIOD FÖR KVARHÅLLANDE AV PERSONLIG DATA
Hanteraren ska hantera och lagra din personliga data under en period av två (2) år från dess att Hanteraren erhållit ditt godkännande om detta. Dock inte längre än så efter att du har återkallat ditt medgivande av hanteringen av personlig data och information.
ANDRA MOTTAGARE AV PERSONLIG DATA
Personer som säkerställer teknisk funktion, organisation, eller handelsaktiviteter i relation till hanteringen av Hanterarens webbsida eller applikation i enighet med Hanterarens instruktioner (hanterare av personlig data) kan varar andra mottagare av personlig data.
Hanteraren menar inte föra vidare personlig data eller information till tredje land (till ett land utanför EU) eller till en internationell organisation.
RÄTTIGHETER TILL INFORMATION OM DATA
I enighet med föreskrifterna i Regleringen, har du rätt att när som helst av Hanteraren begära tillgång till den personliga data och information som lagrats om dig och därefter korrigera, radera, eller begränsa dess användning och fortsatta hantering.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt godkännande av hantering av personlig data och information som du gett till Hanteraren. Detta har dock ingen effekt på den lagliga rätten att hantera personlig data och information innan ett återkallande görs. Du kan återkalla ditt godkännande av hantering av personlig data och information genom att kontakta: gdpr@livesportmedia.eu
Om du misstänker att hantering av personlig data och information har missköts eller bryter mot Regleringen, har du rätt att klaga till berörd myndighet.
Du behöver inte delge personlig data. Delgivande av personlig data och information är inte tvingande eller obligatoriskt i kontrakt och är inte heller nödvändigt för att ingå ett kontrakt.
Reklam
Mobila appar
Vår mobilapp är optimerad för din telefon. Ladda ner den gratis!