Reklam
Reklam
Reklam
Användarvillkor
 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

  1. Identifiering av parterna. Dessa användarvillkor (”användarvillkor”) reglerar de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna mellan Livesport s.r.o., ett aktiebolag med säte på Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Aspira Business Centre, Tjeckien, personnummer 274 33 722, registrerat i handelsregistret vid kommundomstolen i Prag under aktnummer C 113331 (”vi”, ”oss” eller ”vår”) och tredje part (”användare”, ”du” eller ”din”) vid användning av vår webbplats (”webbplatsen”).

  2. Tillämpning av användarvillkoren. Om du är en icke-registrerad användare av webbplatsen ska endast bestämmelserna om webbplatsens karaktär och användning, särskilt klausulerna 1, 2 och 10 i dessa användarvillkor, gälla för dig. För registrerade användare gäller dessa användarvillkor i sin helhet, och vi uppmanar dig att bekanta dig med dem, särskilt klausulerna 3 till 12, som utgör tjänsteavtalet mellan den registrerade användaren och oss.

 2. INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

  1. Tjänstens art. Webbplatsen innehåller aktuell information om idrottsevenemang, särskilt idrottsresultat i realtid, slutresultat, tävlingar, uppställningar och annan idrottsstatistik och övrigt idrottsinnehåll. Resultat och annan statistisk information som visas på webbplatsen baseras på information som tillhandahålls av andra oberoende källor (från tredje parter), interna insatser eller andra offentliga applikationer. Även om vi gör allt vi kan för att regelbundet uppdatera innehållet och kontrollera resultaten eller annan information som visas på webbplatsen, ger vi inga löften eller garantier om webbplatsen, och vi uppmanar dig att noggrant kontrollera den information som samlas in på webbplatsen med ursprungliga och andra källor. Hur du använder och förlitar dig på de resultat och annan information som visas på webbplatsen är ditt eget ansvar. Beroende på region, språk eller andra omständigheter som påverkar webbplatsens målmarknad och publik kan webbplatsen också innehålla sportbevakning som består av vårt innehåll eller innehåll från tredje parter.

  2. Användning av webbplatsen sker på egen risk. Vi tillhandahåller webbplatsen och all kommunikation och information som lagras och presenteras på den med rimlig skicklighet och omsorg och i huvudsak på det sätt som beskrivs i dessa användarvillkor. Din åtkomst till webbplatsen, användning av webbplatsen, nedladdning av programvara som är relaterad till webbplatsen och användning av information som vi kan tillhandahålla i samband med webbplatsen sker dock endast enligt eget val, efter eget gottfinnande och på egen risk och endast för personligt bruk. Du får inte använda webbplatsen för kommersiella ändamål.

  3. Registrering och betalt innehåll. För att få tillgång till vissa delar eller funktioner på webbplatsen krävs registrering (artikel 3 i användarvillkoren). Registreringen kan villkoras av att du uppnår en viss ålder. Om du inte registrerar dig kanske du inte kan se allt innehåll och webbplatsens funktionalitet kan vara begränsad. Dessutom kan åtkomst till vissa funktioner eller visst innehåll vara avgiftsbelagd.

  4. Innehåll från tredje part. På webbplatsen finns innehåll från tredje part som kommer från externa program och resurser som vi inte ansvarar för. Allt innehåll från tredje part som är tillgängligt via webbplatsen finns inte på våra servrar och har inte skapats eller laddats upp av oss till den värdserver där innehållet finns. Innehåll från tredje part markeras vanligtvis med en lämplig logotyp, ikon eller annan tredjepartsidentifierare. Vi utesluter uttryckligen allt ansvar i samband med sådant innehåll, dess tillgänglighet eller den information som finns i det.

  5. Visning av reklam. Du samtycker till att reklam, inklusive reklam från tredje part, kan visas i tjänsten.

  6. Förhållande till spelande. Användningen av webbplatsen sker helt på egen risk. Webbplatsen är inte en applikation för spel eller spelande. Vi tillhandahåller inte spel eller spelande. Därför innehar eller kontrollerar vi inte dina finansiella eller andra resurser och deltar inte i några speltransaktioner. De odds som visas på webbplatsen presenteras i nyhetssyfte. Inget meddelande eller information som publiceras på webbplatsen utgör någon rekommendation att delta i ett spel eller att placera en insats, och utgör inte heller juridisk, skattemässig eller annan liknande rådgivning i samband med spel eller spelande.

  7. Lokal lagstiftning. Du rekommenderas att följa de tillämpliga lagarna i det land där du är tillfälligt eller permanent bosatt, närvarande och/eller medborgare.

  8. Innehållsrättigheter. Texter, fotografier, grafiska verk och andra element som finns på webbplatsen kan vara upphovsrättsligt skyddade individuellt och/eller i sin helhet (gemensamt kallade ”upphovsrättsskyddade verk”). Om inte annat skriftligen överenskommits med oss eller med ägarna till de upphovsrättsskyddade verken, om det är innehåll från tredje part, får skäligt bruk av de upphovsrättsskyddade verken endast ske i den utsträckning och på det sätt som föreskrivs i tillämplig lag. I synnerhet är det inte tillåtet att använda upphovsrättsskyddade verk för reproduktion (kopiering) för direkt eller indirekt ekonomisk vinning, eller att använda dem för distribution, uthyrning, visning eller kommunikation till allmänheten (inklusive kommunikation till allmänheten via internet) utan vårt uttryckliga medgivande.

  9. Skydd av databasen. Innehållet i den databas som finns på webbplatsen (”databasinnehåll”) skyddas av en särskild rättighet för databasleverantören. Om inte annat skriftligen överenskommits med oss får databasinnehållet endast användas lagligt i den utsträckning och på det sätt som föreskrivs i tillämplig lag. I synnerhet är det inte tillåtet att extrahera (kopiera) eller utnyttja (göra tillgängligt för allmänheten) databasinnehållet eller en kvalitativt eller kvantitativt betydande del av det utan vårt uttryckliga medgivande.

  10. Otillåten störning. Du får inte använda en mekanism, ett verktyg, en programvara eller process som har påverkat eller kan påverka driften av våra tjänster, internets eller andra internetanvändares säkerhet negativt. Du får inte belasta vår server, där webbplatsen finns, med automatiserade förfrågningar, och du får inte heller hjälpa någon tredje part med sådan verksamhet. Du får inte ändra, demontera, dekompilera eller göra omkonstruktioner av webbplatsen på något sätt, om inte annat föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser. Du får inte heller använda webbplatsens innehåll genom att bädda in, sammanställa, skrapa eller återskapa det utan vårt uttryckliga medgivande, om inte annat föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

  11. Intrång i upphovsrätt och varumärken. Ditt intrång i upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller i databasleverantörens särskilda rättigheter kan leda till civilrättsligt, administrativt eller straffrättsligt ansvar.

 3. Ingående av ett tjänsteavtal

  1. Inlämning av framställan. Du kan skicka in en begäran om att ingå ett avtal för tillhandahållande av tjänster genom att klicka på knappen "fortsätt med", fylla i informationen i registreringsformuläret på webbplatsen och skicka in denna information(registreringsbegäran). Du garanterar att den information som du lämnar i formuläret för registreringsbegäran är korrekt i enlighet med dessa användarvillkor.

  2. Godkännande av framställan. När vi tar emot en registreringsbegäran skickar vi, till den e-postadress som anges i registreringsbegäran (”användarens adress”), den information som behövs för att göra användarkontot aktivt eller godkänna att du kan använda tjänsten (”godkännande”). När du får ditt godkännande har tjänsteavtalet ingåtts.

  3. Användning av tredjepartsregistrering. Om du använder en befintlig registrering hos en tredje part (t.ex. en registrering i ett socialt nätverk) kan du skicka en framställan till oss om att ingå ett tjänsteavtal genom att klicka på den relevanta knappen med tredje partens logotyp, varumärke eller tjänstens namn. När du har skickat framställan till oss om att ingå ett tjänsteavtal enligt föregående mening får du använda tjänsten. Genom att vi låter dig använda tjänsten har tjänsteavtalet ingåtts.

  4. Samtycke till tillhandahållandet av tjänsten. Du samtycker till att vi kan börja tillhandahålla tjänsten i enlighet med tjänsteavtalet omedelbart efter att det har ingåtts, även innan den lagstadgade perioden för att frånträda tjänsteavtalet har löpt ut.

  5. Kostnader för kommunikationsmedel. Du samtycker till att använda fjärrkommunikation när du ingår tjänsteavtalet. Kostnader som du ådrar dig när du använder ett medel för distanskommunikation i samband med att du ingår ett tjänsteavtal (t.ex. kostnader för internetanslutning) ska bäras av dig och får inte skilja sig från grundtaxan för användning av kommunikationsmedlet.

 4. Tjänsteavtalets innehåll

  1. Avtalets syfte. Enligt tjänsteavtalet tillåter vi dig att använda tjänsten via webbplatsen, inklusive innehåll och funktioner som kräver registrering. Dessutom kan åtkomsten till vissa funktioner eller innehåll vara beroende av att du betalar en avgift, uppnår en viss ålder, har en stabil internetanslutning eller den version av din enhets operativsystem som vi stöder.

  2. Avtalets innehåll. Användarvillkoren utgör en integrerad del av tjänsteavtalet.

  3. Avtalsspråk. Tjänsteavtalet ingås på svenska.

 5. Användarens konto

  1. Skydd av kontot. Tillgången till användarkontot är säkrad med ett användarnamn och ett lösenord. Du samtycker till att dina inloggningsuppgifter även kan användas för att logga in på andra webbplatser som drivs av oss eller av någon annan person som är kopplad till oss. Du är skyldig att upprätthålla sekretess för den information som krävs för att få tillgång till ditt användarkonto och bekräftar att vi inte är ansvariga om du bryter mot denna skyldighet.

  2. Förbehåll för rättigheter. Vi kan hindra dig från att använda ditt användarkonto, särskilt om du bryter mot dina skyldigheter enligt tjänsteavtalet (inklusive dessa användarvillkor).

 6. VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

  1. Oförmåga att tillhandahålla tjänsten. Vi får inte tillhandahålla tjänsten om detta förhindras av svårigheter från din eller någon annan persons sida. I synnerhet kommer vi inte att tillhandahålla tjänsten i händelse av strömavbrott, avbrott i datanätet, andra fel som orsakas av tredje parter eller av händelser utanför mänsklig kontroll.

  2. Avbrott i tjänsten. Driftavbrott i tjänsten, tillfälliga begränsningar, avbrott eller försämring av tjänsten kan förekomma under tillhandahållandet av tjänsten. Information som du lagrar i tjänsten kanske inte säkerhetskopieras av oss, kan skadas eller försämras på annat sätt.

  3. Begränsning av tjänstekvalitet. I den utsträckning som lagen tillåter ska vi inte vara ansvariga för (i) eventuella funktionsstörningar i datorprogrammen som är relaterade till den webbplats som vi gör tillgänglig, (ii) buggar eller virus som leder till förlorade data, (iii) andra skador på din datorutrustning, mobiltelefon eller mobila enhet eller programvara, (iv) fel (inklusive fel i inmatningar, presenterade data och resultat), och (v) eventuella försök av dig att använda webbplatsen med metoder eller på sätt som vi inte avsett. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, ändra, ta bort och/eller lägga till på webbplatsen efter eget gottfinnande och i den utsträckning som lagen tillåter, samt rätten att avbryta din användning av vår webbplats från tid till annan. Vi bär inget ansvar för sådana åtgärder.

  4. Fel. Du samtycker till att informera oss så snart du får kännedom om eventuella fel avseende ditt konto på webbplatsen eller någon information som presenteras på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, felaktiga beräkningar, felaktiga uppgifter, felaktiga debiteringar, avgifter, rake, bonusar eller utbetalningar, eller valutaomräkning i tillämpliga fall).

  5. Begränsning av ansvar. Vi (inklusive våra tjänstemän, direktörer, agenter och anställda) och våra dotterbolag är inte ansvariga gentemot dig i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt för direkta, indirekta, tillfälliga skador, följdskador, särskilda skador, straffskadestånd eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till förlust av data, vinst, intäkter, affärer, möjligheter, goodwill, rykte eller avbrott i affärsverksamheten, eller för förluster som inte kan förutses av oss och som uppstår i samband med tjänsteavtalet eller din användning av webbplatsen.

  6. Gottgörelse. Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och du samtycker till att hålla oss skadeslösa från allt ansvar för webbplatsen och informationen på denna webbplats. Utan hinder av bestämmelserna i klausulen 6.5 ovan är vårt ansvar begränsat till den högsta tillåtna omfattningen enligt tillämplig lag.

 7. Användning av tjänsten

  1. Personanpassning av innehållet. Du har rätt att anpassa tjänstens innehåll till dina egna önskemål, men endast inom ramen för de inställningar som erbjuds av själva tjänsten.

  2. Oönskad marknadsföring. Med tanke på kraven på dataskydd, informations- och cybersäkerhet samt undvikande av bedrägeri är det uttryckligen förbjudet att lägga ut information eller kontakta våra kunder för att erbjuda eller marknadsföra erbjudanden, produkter eller tjänster på webbplatsen.

  3. Policy mot bedrägerier och trakasserier. Vi har en nolltoleranspolicy mot olämplig och bedräglig aktivitet på webbplatsen. Om vi anser att du på något sätt har försökt lura oss och/eller någon annan användare av webbplatsen, förbehåller vi oss rätten att stänga av och/eller avsluta ditt konto och/eller förbjuda dig att få tillgång till webbplatsen under en viss eller obestämd tidsperiod. Vi är inte ansvariga för sådana åtgärder i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

 8. PARTERNAS ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  1. Hantering av klagomål. Konsumentklagomål hanteras av oss via en elektronisk adress på kontaktadressen (se klausul 12.6). Vi skickar information om behandlingen av ditt klagomål till användarens adress.

  2. Lösning av konsumenttvister utanför domstol. Ett organ som är behörigt att lösa konsumenttvister utanför domstol i samband med tjänsteavtalet finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Plattformen för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan dig och oss enligt tjänsteavtalet.

  3. Kontaktpunkt för konsumenten. En kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online för konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) finns på https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Tillstånd att bedriva verksamhet. Vi har tillstånd att bedriva verksamhet enligt den tjeckiska handelslicensen. Kontrollen av vår verksamhet ska utövas av de behöriga tjeckiska myndigheterna inom deras ansvarsområde. Tillsynen över skyddet av personuppgifter utövas av tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum.

  5. Klagomål på brister. Parternas rättigheter och skyldigheter när det gäller vårt ansvar för fel i tjänsterna ska regleras av relevant allmänt tillämplig lag. Du kan utöva dina rättigheter som följer av vårt ansvar för fel i tjänsterna genom att kontakta oss på vårt huvudkontor eller via e-post på kontaktadressen (se klausul 12.6).

  6. Kommunikation mellan parterna. Om inget annat avtalats ska all korrespondens i samband med tjänsteavtalet lämnas till den andra parten i textform via e-post. Delgivning till dig ska också ske genom elektronisk post till användarens adress.

 9. Dataskydd

  1. Information om behandling av personuppgifter. Vi uppfyller vår informationsskyldighet enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”Gdpr”) med hjälp av ett särskilt dokument som kallas ”Information om behandling av personuppgifter” (”integritetsmeddelande”).

  2. Dessa användarvillkor ska läsas och tolkas tillsammans med vårt integritetsmeddelande, som du hittar här.

 10. Cookies

  1. Verktyg för samtycke till cookies. För att få ditt samtycke och ge dig information om användningen av cookies på webbplatsen används ett särskilt verktyg som drivs av en tredje part.

 11. Tjänsteavtalets löptid

  1. Frånträdande av avtalet. Om det inte är ett fall där avtalet inte kan frånträdas har du som konsument rätt att frånträda tjänsteavtalet inom fjorton (14) dagar efter det att det har ingåtts. För ett sådant frånträdande kan du använda det formulär som vi tillhandahåller.

  2. Avtalets giltighet. Tjänsteavtalet träder i kraft när det har undertecknats. Tjänsteavtalet ingås på obestämd tid.

  3. Uppsägning av avtalet. Du kan när som helst säga upp tjänsteavtalet genom att i praktiken radera användarkontot. Du kan också säga upp tjänsteavtalet genom att begära att vi raderar dina personuppgifter, i enlighet med GDPR.

  4. Uppsägning av avtalet av oss. Om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt tjänsteavtalet (inklusive dessa användarvillkor) eller enligt allmänt bindande rättsliga bestämmelser eller i andra fall, kan vi säga upp tjänsteavtalet. Uppsägning av tjänsteavtalet i enlighet med denna klausul ska träda i kraft vid leverans via e-post till användarens adress. Om inget annat avtalats ska tjänsteavtalet upphöra så snart uppsägningen träder i kraft.

 12. Slutbestämmelser

  1. Tillämplig lag. Det förhållande som skapas genom tjänsteavtalet ska regleras av tjeckisk lagstiftning. Valet av lag enligt föregående mening berövar dig inte det skydd som ges av de bestämmelser i rättsordningen som inte kan frångås genom avtal och som annars skulle gälla i avsaknad av ett lagval enligt bestämmelserna i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

  2. Domstolarnas behörighet. Vi samtycker härmed till den rättsliga behörigheten för domstolarna i Tjeckiska republiken.

  3. Ensidig ändring av användarvillkoren. Vi kan ensidigt ändra dessa användarvillkor i den utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning och om vi anser att sådana ändringar baseras på giltiga och motiverade skäl. Du ska underrättas om ändringen genom ett e-postmeddelande till användarens adress eller genom en dialogruta på webbplatsen. De ändrade användarvillkoren ska träda i kraft vid ett datum som anges i e-postmeddelandet eller i dialogrutan på webbplatsen, men under inga omständigheter tidigare än trettio (30) dagar efter den dag då du informerades om ändringen. Du kan avvisa de ändrade användarvillkoren innan de träder i kraft och i så fall säga upp tjänsteavtalet. Detta påverkar inte bestämmelserna i klausulen 12.4 i dessa användarvillkor.

  4. Samtycke till ändring av användarvillkoren. Genom att den nya versionen av användarvillkoren godkänns upphör de tidigare användarvillkoren att gälla och den nya versionen av användarvillkoren blir en integrerad del av tjänsteavtalet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.3 i användarvillkoren kan ändringar av användarvillkoren också göras genom din uttryckliga bekräftelse (samtycke). Genom att du ger ditt uttryckliga samtycke till den nya versionen av användarvillkoren blir den nya versionen en integrerad del av tjänsteavtalet från och med det datum som gäller. Detta uttryckliga samtycke kan ges via en dialogruta på webbplatsen eller på något annat lämpligt sätt.

  5. Tillgänglighet till avtalet. Tjänsteavtalet, inklusive användarvillkoren, arkiveras av oss i elektronisk form, och de är inte offentligt tillgängliga.

  6. Våra kontaktuppgifter. Våra kontaktuppgifter är följande: leveransadress Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tjeckien, e-postadress info@livesport.eu

  7. Överlåtelse av avtalet. Du samtycker till att vi kan överlåta rättigheterna och skyldigheterna enligt tjänsteavtalet, helt eller delvis, till en tredje part.

I Prag den 01.04.2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Bilaga nr 1 till användarvillkoren – Formulär för konsumenters frånträdande

Fyll i det här formuläret och skicka det till oss inom den lagstadgade tidsfristen om du vill frånträda avtalet.

Adressat (operatör):

Livesport s.r.o.

Bucharova 2928/14a, Stodůlky, Aspira Business Centre, 158 00 Prag 5

Tjeckien

personnummer 274 33 722

Härmed frånträder du det tjänsteavtal som ingåtts den:
Ditt för- och efternamn:
Din bostadsadress:
Din e-postadress vid registreringen:
Datum:
Din underskrift: (om detta formulär skickas i pappersform)