Privacy Policy

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Flashscore.se webbsidan och dess mobila applikationer (här refererad till som ”Appen”) respekterar integriteten hos alla aktörer som ser och använder Appen (här refererade till ”Besökare”) och är fast beslutna att skydda deras integritet. Appen kan komma att samla in och använda ”Personlig Data” (definieras nedan) som relaterar till dess Besökare för att kunna erbjuda dem de tjänster som Appen tillhandahåller och endast för detta syfte, vilket uttryckligen beskrivs nedan.
Denna Integritetspolicy följer internationella Konventioner och EU-lagstiftning, inklusive General Data Protection Regulation GDPR (Regulation (EU) 2016/679), som skrivits in i Maltesisk lag i Data Protection Act (Chapter 440 of the Laws of Malta), Hantering av Personlig Data (Electronic Communications Sector) Regleringar (Juridisk Notering 16 av 2003 inklusive de senaste tilläggen), den tillämpar Recommendation 2/2001 of the Article 29 Data Protection Working Party, tillämpad den 17:e maj 2001, på vissa minimikrav för insamling av personlig data online och implementerar också alla andra tillämpningsbara regler och praxis.
Datainnehavaren som hanterar den data som samlas in och används från Besökare till Appen är Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Tjeckien och de är ansvariga för denna App.
Datainnehavaren kan kontaktas på gdpr@livesport.eu.
Leverantören kan kontaktas på gdpr@livesportmedia.eu.
Syfte med detta Förtydligande
Syftet med detta Förtydligande är att:
tydliggöra vilken typ av personliga data som Datainnehavaren kommer att samla in från dig och hur vi kommer att använda din personliga information;
ge grundläggande information om de bakomliggande orsakerna till att personliga data hanteras av Datainnehavaren;
göra dig uppmärksam på hur Datainnehavaren kommer att hantera din personliga data;
tydliggöra Datainnehavarens ansvar utifrån dataskyddsanvisningarna med hänsyn till hantering av dina personuppgifter lagligt och ansvarsfullt; och
informera dig om dina rättigheter för dataskydd.
Vi hanterar din personliga data på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt, helt i linje med tillämpningsbara dataskyddsanvisningar och General Data Protection Regulation EU 2016/679 (”GDPR”) vilka träder i kraft den 25:e maj 2018.
Insamling av Personlig Data
Vid sidan av det som specificeras i denna integritetspolicy så samlar Appen inte in någon Personlig Data när Besökare enbart bläddrar i Appen. Däremot kräver Appen att Besökare lämnar Personlig Data när extra eller avancerade funktioner i Appen används efter registreringsprocessen. Vid dessa tillfällen kommer Appen att fråga Besökare efter deras särskilda godkännande att samla in data samt godkännande att använda Besökares Personliga Data. Vid registrering eller vid andra stunder kan Appen komma att ombe Besökare att ange användarnamn (vanligtvis en e-postadress) och lösenord.
Besökare är under inga omständigheter tvingade att tillhandahålla Personlig Data eller att tillåta att Personlig Data blir insamlad av Appen. Däremot kan Appen inte tillgodose Besökare som nekat insamling av Personlig Data med den fulla funktionalitet som Appen erbjuder.
Även om Besökare har gett sitt medgivande till Appen att använda deras respektive Personliga Data så har de fulla möjligheter att återkalla sitt medgivande, oavsett anledning. Detta görs genom att kontakta gdpr@livesport.eu. Vid ett återkallande av medgivande kommer de extra och avancerade funktionerna som Appen erbjuder inte längre att finnas tillgängliga för berörd Besökare.
Dina rättigheter som Data subjekt
Rätt till tillgång
Besökare har möjlighet att efterfråga av Datainnehavaren (definieras nedan) att skriftligt meddela vilken av deras insamlade Personliga Data som har samlats in och/eller har använts. En förfrågan kan göras genom att överlämna en skriftlig förfrågan till Datainnehavaren (definieras nedan).
Appen åtar sig att vidta all tänkbar ansträngning för att hålla insamlad Personlig Data uppdaterad. Dock inbjuds Besökare att informera Appen om eventuella ändringar till sina Personliga Data som hanteras av Appen.
Korrigering, Blockering eller Radering av Data
Besökare som anser att deras respektive Personliga Data är inaktuell kan skriftligt ombe Datainnehavaren att korrigera uppgifterna. Besökare har också rätt att ombe Datainnehavaren att blockera eller radera respektive Personlig Data om den har processats olagligt.
Rätt att avsäga sig dataanvändning
Du är välkommen att kontakta oss när som helst till gdpr@livesport.eu för att ombe oss att inte hantera och exponera din Personliga Data för marknadsföringssyfte, exempelvis för att ta emot information från oss om kommande event, nyhetsbrev och publikationer. Därefter kommer din data inte längre att exponeras för dessa inslag.
Rätt att ta tillbaka medgivande
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till detta dokument och till den information som här beskrivs, genom att efterfråga detta via e-post till gdpr@livesport.eu. Detta påverkar dock inte de juridiska rättigheter som meddelades och som låg till grund för medgivandet innan det återtagits. Ett återtagande av medgivande kommer att resultera i att vi måste ta bort tillgång till våra tjänster med omedelbar verkan.
Rätt att korrigera
Du har rätt att när som helst korrigera Personlig Data som vi har samlat in om dig och uppdatera data som inte är aktuell. Vidare har du rätt att komplettera Personlig data som du anser vara icke-komplett, genom ett kompletterande yttrande.
Rätt till borttagning
Du har rätt att få den Personliga Data som vi har samlat in om dig borttagen, i händelse att den inte längre används utifrån att:
du återtar till medgivande att vi får hantera och processa din Personliga Data;
din Personliga Data inte längre behöver hanteras; eller
din Personliga Data har blivit olagligt hanterad.
Rätt att begränsa hantering
Du har rätt att begränsa vår hantering när:
du ifrågasätter riktigheten av den Personliga Data vi har samlat och under tiden vi utreder och verifierar din Personliga Data;
vår hantering är olaglig och då du motsätter dig borttagning av din Personliga Data och istället efterfrågar begränsad användning;
vi inte längre behöver din Personliga Data för de syften som beskrivs i detta dokument, men då du behöver den för juridiskt syfte;
du har motsatt dig vår hantering och det är under utredande huruvida det finns legitima och juridiskt riktiga grunder för vår hantering gentemot dig.
Rätt till Datamobilitet
Från och med 25:e maj 2018 har du rätt att få din insamlade Personliga Data strukturerad och redo att läsas i maskinformat. Du har även rätt att överföra denna data till en annan Datainnehavare (som definieras i GDPR).
Syften med insamling och användandet av Personlig Data
Den personliga data som samlats in av Appen ska hanteras i enighet med den förteckning i Data Protection Act (Chapter 440 of the Laws of Malta) och eventuell underliggande lagstiftning som lyder där under och enbart hanteras med anledning av att:
Kommunicera med Besökarna;
Skicka Besökare nya lösenord till deras respektive konto;
Erbjuda någon form avancerad service som gör det möjlighet att konfigurera Appen till viss del;
Förbättra innehållet som erbjuds av Appen;
Erbjuda Besökare personligt innehåll och/eller utseende i Appen.
Juridisk grund för användning
Vi kommer endast att använda din Personliga Data där du har gett ditt tydliga medgivande eller i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda de tjänster och funktioner och/eller för de syften som beskrivits i detta dokument.
Vi kan även kommer att använda din Personliga Data i mån av befogat intresse eller för att tillmötesgå juridisk lagrätt. Detta kan komma att inkludera i hänsyn av försvar eller anklagande i juridisk process eller för att tillmötesgå beslut från domstol, tribunal eller myndighet.
Marknadsföring
Du kommer att mottaga marknadsföringsinformation från oss om du har efterfrågat detta genom att ange dina personliga detaljer i den här Appen och om du har godkänt att ta emot sådan information.
Vi kommer inte att dela din Personliga Data med tredjepart för marknadsföringssyfte utan ditt tydliga medgivande.
Yppande av Personlig Data till tredjepart
Leverantören varken säljer, byter, hyr ut eller på annat sätt delger Personlig Data från Besökare till någon tredjepart utan en Besökares tydliga godkännande att göra så. Dock kan Personlig Data komma att bli tillgänglig till tredjepart i egenskap av försäljning av Appen.
Ovanstående gäller inte om lagligt tvång finns att Appen ska delge Besökares Personliga Data till tredjepart.
Ovanstående gäller inte heller delgivningar som är absolut nödvändiga för att uppfylla ett eller flera syften som gäller för insamlandet och användning av Personlig Data. Om så är fallet skall Appen söka tydligt tillstånd av den berörda Besökaren.
Leverantören reserverar sig för rätten att tillhandahålla statistik om Besökare, försäljning, trafik och annan statistisk information som relaterar till Appen, till tredjepart, dock utan att identifiera någon speciell Besökare.
Loggfiler
För att bättre administrera Appen och för att samla in en bred demografisk information om Besökare i uppbyggnadssyfte, loggar Appen automatiskt IP-adresser från alla Besökare och de sidor som respektive Besökare ser.
Cookie Friskrivningsklausul
En ”cookie” är information som sparats i en Besökares dator av en webbserver och som används för att anpassa webbupplevelsen. Appen använder cookies för att lagra information om Besökares val som sedan kan behövas för att utföra en funktion. Besökare kan välja att stänga av cookies i inställningarna för webbläsaren. Vi använder cookies för att erbjuda personligt anpassat innehåll och annonser, för att erbjuda sociala media funktioner och för att analysera får trafik. Vi delar också information om din användning av vår sajt med vår partner för Appanalys, för vissa annonspartners (programmatisk) och sociala media (enbart när du loggar in via ditt sociala media-konto). Se detaljer här.
Denna text ska läsas tillsammans med vår Cookie Policy och andra eventuella Integritets Notiser som kan komma att presenteras vid olika sammanhang när vi samlar in eller använder Personlig Data om dig. Detta för att du ska ha full kännedom om hur och varför vi använder din Personliga Data. Välj inställning
Överföring av Personlig Data till Tredje Länder
Databehandlaren överför ingen Personlig Data utanför den Europeiska Ekonomiska Zonen och om det är tvunget, kommer det först att säkerställas att det finns tydliga säkerhetsåtgärder på plats för att försäkra att din Personliga Data är adekvat skyddad.
Säkerhet
Appen och Databehandlaren har tagit till sig olika metoder, både tekniska och organisatoriska för att hjälpa till att skydda kommunikation mot förstörelse, förlust, otillåten användning och ändring av Personlig Data som har samlats in och använts (inklusive säkerställning att dataöverföringar sker på ett säkert sätt) genom Säker kommunikation mellan Besökares enheter och Leverantörens servrar ”HTTPS”. Vidare är samtliga lösenord du skapar lagrade med BCrypt standard. Trots alla dessa åtgärder och ansträngning kan inte Leverantören garantera att inte sådana händelser kan komma att ske.
Tiden som Personlig Data lagras
Personlig Data är endast lagrade under den tid den behövs för att möta syftet för vilken den samlades in i första hand. I händelse av inaktivitet från en användare i minst ett (1) år, kommer all insamlad Personlig Data att raderas.
Tredjepart webbsidor/appar
Tredjepart webbsidor/appar omfattas inte av denna Integritetspolicy. Appen tillhandahåller länkar till andra sajter för att underlätta upplevelsen för Besökare. Appen kan inte hållas ansvarig för innehåll som visas på någon tredjepart webbsida/appar och metoder de använder för att skydda din integritet. Andra webbsidor/appar som Besökare besöker från Appen kan sakna adekvat Integritetspolicy.
Godkännande av Integritetspolicy
Besökarnas godkännande till Appens och Databehandlarens insamling och användande av deras respektive Personliga Data är föremål för Integritetspolicyn som beskrivs ovan. Besökare uppmanas att regelbundet läsa igenom Integritetspolicy för att på så sätt bli bekant med de termer och klausuler som finns i dokumentet och med eventuella tillägg som från tid till annan kan implementeras av Appen.
Leverantör
Leverantören är Livesport Media Ltd, ett företag som är registrerat på Malta den 22:e november 2011 med registreringsnummer C 54555 och som har sin registrerade adress på CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. För att komma i kontakt med oss, vänligen skriv e-post till oss på info@livesportmedia.eu.
Version och datum för Villkor
Detta dokument i version 2 uppdaterades senast den 20180525 (FS.SE-VILLKOR-20180525-2)
Reklam