Reklam
Reklam
Reklam
Integritetspolicy

Inledande information

Livesport s.r.o. (”vi”, ”vår” eller ”oss”) respekterar våra användares (”du” eller ”din”) integritet. Den här informationen om behandling av personuppgifter (”information”) förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter i samband med vår webbplats, oavsett språkversion eller plats (”webbplats”). Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din användning av webbplatsen, registrering på webbplatsen, i samband med direktmarknadsföring och i samband med lagring av HTTP-cookies på din enhet.

 1. Vår identitet och våra kontaktuppgifter

  1. Vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, är Livesport s.r.o., ett aktiebolag med säte på Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Aspira Business Centre, Tjeckien, personnummer 274 33 722, registrerat i handelsregistret vid kommundomstolen i Prag under aktnummer C 113331.

  2. Våra kontaktuppgifter är följande: postadress Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tjeckien, e-postadress privacy@livesport.eu.

  3. Vi har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta i alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter genom att skicka e-post till dpo@livesport.eu.

 2. Behandling i samband med användningen av webbplatsen och din registrering

  1. Specifikation av behandling när du använder webbplatsen. Om du använder webbplatsen behandlar vi, för de B- och C-ändamål som anges nedan, de uppgifter om din användning av webbplatsen (IP-adress, Geo IP, uppgifter om operativsystem, din webbläsartyp och version samt webbplatsens användarinställningar) som erhålls automatiskt när du använder webbplatsen och åldersinformation, om du har gett oss sådan information.

  2. Specifikationer för behandling av registrering och inloggning. Om du skapar ett konto eller loggar in på webbplatsen med ett tidigare skapat konto från våra andra plattformar eller produkter när du använder webbplatsen, kommer vi att behandla dina personuppgifter ytterligare när du använder webbplatsen för ändamålen A, B och C nedan, t.ex.

   1. de kontaktuppgifter, inklusive e-post, som du gav oss när du skapade ditt konto;

   2. åldersinformation, om det krävs för registrering eller efter inloggning;

   3. uppgifter relaterade till användningen av webbplatsfunktioner (t.ex. röster i omröstningar eller favoritlag);

   4. en pseudonymiserad identifierare för att övervaka driften av webbplatsen och rapportera tekniska fel, andra pseudonymiserade identifierare som vi har infört för att skydda dig, och om du har valt att registrera dig eller logga in på webbplatsen via ditt befintliga konto hos en tredje part (t.ex. Facebook, Gmail, Apple) behandlar vi också ditt namn, foto och en pseudonymiserad identifierare som genereras och tillhandahålls av en sådan auktoriserad tredje part för inloggning;

   5. uppgifter om dina eventuella köp på webbplatsen.

  3. Ändamål med behandlingen. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för följande ändamål:

 • Ändamål A: Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller att göra det möjligt för oss att vidta åtgärder innan vi ingår ett sådant avtal i samband med din registrering eller inloggning på webbplatsen.

 • Ändamål B: Ändamålet med behandlingen av ovannämnda personuppgifter är att säkerställa webbplatsens tekniska funktion, dvs. att webbplatsen, den relaterade felsökningen av rapporterade tekniska fel och den efterföljande optimeringen (förebyggande av fel i framtiden) av webbplatsen fungerar korrekt och smidigt.

Vi har gjort en bedömning av om det är möjligt att behandla dina personuppgifter för detta ändamål och vi har också gjort det nödvändiga proportionalitetstestet, som bedömer intresset av att skydda dina rättigheter och våra intressen. Vi har dragit följande slutsats: med tanke på att de flesta av de personuppgifter som vi behandlar är tillgängliga för andra ändamål, att vi använder pseudonymiserade identifierare, att avlägsnandet av fel också ligger i webbplatsanvändarens intresse, att den efterföljande optimeringen av webbplatsen ligger i alla webbplatsanvändares intresse, verkar det inte som om dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter att skydda dina personuppgifter väger tyngre än våra berättigade intressen enligt ovan.

 • Ändamål C: Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, särskilt när det gäller skatter, bokföring och reklamreglering.

  1. Rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för varje ändamål är följande:

   1. för ändamål A att sådan behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vi ska kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett sådant avtal i den mening som avses i artikel 6.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”förordningen”).

   2. för ändamål B är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i förordningen att säkerställa webbplatsens tekniska funktion.

   3. för ändamål C för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna enligt artikel 6.1 c i förordningen.

  2. Lagringstid. Dina personuppgifter kommer att behandlas

 • för ändamål A under en period på tre (3) år från det att ditt avtal löper ut

 • för ändamål B under avtalets löptid om du har skapat ett konto hos oss, eller i 1 månad efter att du använt webbplatsen om du inte har skapat ett konto

 • för ändamål C under den period som är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter i enlighet med tillämplig allmänt bindande lagstiftning.

  1. Andra mottagare. Personer som tillhandahåller teknisk verksamhet åt oss, inklusive personer som tillhandahåller hosting- och programvaruutvecklingstjänster åt oss, och andra företag i vår koncern (”vår koncern”) kan vara andra mottagare av dina personuppgifter. I de fall då vi är skyldiga att göra det enligt allmänt bindande lagstiftning kan relevanta offentliga myndigheter också vara ytterligare mottagare av dina personuppgifter för att de ska uppfylla sina skyldigheter enligt allmänt bindande lagstiftning.

  2. Dina rättigheter. Med förbehåll för de villkor som anges i förordningen och beroende på de angivna ändamålen har du rätt att begära att vi ger dig tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dem samt rätt till överföring av dina personuppgifter. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi uppfyller en sådan begäran.

   1. Om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen av förordningen äger rum.

   2. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för ändamål B. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för ändamål B kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller dina rättigheter och friheter, eller om sådana uppgifter är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.

   3. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är dock ett nödvändigt krav för ändamål A, dvs. för att ingå och fullgöra ett avtal, och utan tillhandahållandet av dina personuppgifter är det inte möjligt att ingå eller fullfölja avtalet vilket kan hindra dig från att använda vissa funktioner och köp på webbplatsen som endast är tillgängliga för registrerade användare. Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål C är ett lagstadgat krav i samband med ditt eventuella köp på webbplatsen.

 1. Behandling i samband med direktmarknadsföring till registrerade användare

  1. Specifikationer för behandling. Om du registrerar dig på webbplatsen eller loggar in på webbplatsen med ett tidigare skapat konto från våra andra plattformar eller produkter (som vår kund) kan vi skicka kommersiella meddelanden (marknadsföringserbjudanden) till dig om våra egna liknande tjänster i enlighet med allmänt tillämplig lag. För detta ändamål behandlar vi

   1. de kontaktuppgifter, inklusive e-post, som du gav oss när du skapade ditt konto

   2. pseudonymiserade identifierare som vi har infört för att skydda dig, och om du har valt att registrera dig eller logga in på webbplatsen via ditt befintliga konto hos en tredje part (t.ex. Facebook, Gmail, Apple), behandlar vi också den pseudonymiserade identifierare som genereras och tillhandahålls av en sådan auktoriserad tredje part för inloggning.

Denna behandling av personuppgifter grundar sig inte på ditt samtycke, men du har rätt att när som helst invända mot denna behandling.

 1. Ändamål med behandlingen. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att skicka kommersiella meddelanden till dig som kund i enlighet med allmänt bindande lagstiftning.

 2. Rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för att tillgodose våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1 f i förordningen.

 3. Våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse grundar sig på att du är vår kund (användare) och att vi har gett dig en klar, tydlig, fri och enkel möjlighet att välja bort användningen av dina elektroniska kontaktuppgifter för att skicka kommersiella meddelanden när vi samlar in dina personuppgifter.

  1. Vi agerar i enlighet med allmänt bindande lagstiftning när vi skickar kommersiella meddelanden.

  2. I ingressen till punkt 47 i förordningen står det bland annat att ”behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse”.

  3. Vi har gjort en bedömning av om det är lagligt att behandla dina personuppgifter för ändamålet att skicka kommersiella meddelanden till dig och vi har också genomfört det nödvändiga proportionalitetstestet som bedömer intresset av att skydda dina rättigheter och våra intressen. Vi har dragit följande slutsats: med tanke på att de förutsättningar som anges i den allmänt bindande lagstiftningen för att skicka kommersiella meddelanden tidigare har uppfyllts och även med tanke på att du när som helst kan vägra att ta emot ytterligare kommersiella meddelanden, anser vi inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter att skydda de personuppgifter som du frivilligt har tillhandahållit väger tyngre än vårt berättigade intresse av att skicka kommersiella meddelanden.

  4. Mot bakgrund av ovanstående och att du rimligen kan förvänta dig att dina personuppgifter behandlas för att skicka kommersiella meddelanden anser vi att vårt berättigade intresse är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att skicka kommersiella meddelanden.

 4. Lagringstid. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under en period på tre (3) år från det att ditt avtal har upphört, men inte längre än till dess att du invänder mot eller gör någon annan liknande begäran om behandling av personuppgifter för ändamålet att skicka kommersiella meddelanden från oss, inklusive utövandet av din rätt till radering av personuppgifter.

 5. Andra mottagare. Andra mottagare av dina personuppgifter är personer som tillhandahåller marknadsföringstjänster åt oss enligt våra instruktioner, personer som driver vår webbplats eller våra mobilapplikationer (personuppgiftsbiträden) och andra företag i vår koncern.

 6. Dina rättigheter. Med förbehåll för villkoren i förordningen har du rätt att begära att vi ger dig tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

  1. Om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen av förordningen äger rum.

  2. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering, om profileringen är kopplad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

 1. Behandling i samband med direktmarknadsföring (med ditt samtycke)

  1. Specifikationer för behandling. Med ditt samtycke behandlar vi

   1. dina kontaktuppgifter, inklusive e-post, som du gav oss när du skapade ditt konto

   2. åldersinformation, om du har lämnat den till oss

   3. pseudonymiserade identifierare som vi har infört för att skydda dig, och om du har valt att registrera dig eller logga in på webbplatsen via ditt befintliga konto hos en tredje part (t.ex. Facebook, Gmail, Apple), behandlar vi också den pseudonymiserade identifierare som genereras och tillhandahålls av en sådan auktoriserad tredje part för inloggning

   4. uppgifter om din användning av webbplatsen (t.ex. IP-adress och Geo IP) och uppgifter om din enhet (t.ex. operativsystem, webbläsare och webbläsarversion), som samlas in automatiskt när du använder webbplatsen

för att skicka kommersiella meddelanden (marknadsföringserbjudanden) för att marknadsföra oss, vår koncern eller tredje parter eller för att genomföra andra marknadsföringsaktiviteter gentemot dig. Behandlingen av personuppgifter bygger på ditt uttryckliga samtycke, som du har rätt att återkalla när som helst.

 1. Ändamål med behandlingen. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att skicka kommersiella meddelanden till dig och att genomföra andra marknadsföringsaktiviteter gentemot dig.

 2. Rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke som du gett oss i enlighet med artikel 6.1 a i förordningen.

 3. Lagringsperiod. Vi kommer att behandla (lagra) dina personuppgifter under en period på fyra (4) år från det datum då vi fick ditt samtycke till att behandla dem, och behandlingen kommer att upphöra om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

 4. Andra mottagare. Personer som tillhandahåller marknadsförings- och reklamtjänster åt oss, särskilt de enheter som anges här, samt personer som driver vår webbplats eller mobilapplikation och andra företag i vår koncern (personuppgiftsbiträden), och de mest använda sociala nätverken som Facebook, Twitter och LinkedIn (som personuppgiftsansvariga eller gemensamt personuppgiftsansvariga i förekommande fall) är ytterligare mottagare av dina personuppgifter.

 5. Dina rättigheter. Med förbehåll för de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära att vi ger dig tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dem och rätt till överföring av dina personuppgifter.

  1. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av de personuppgifter som du har lämnat till oss. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter före ett sådant återkallande av samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter genom att klicka på den länk som finns i alla kommersiella meddelanden som vi skickar till dig eller genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kontakt-e-postadress (se artikel 1.2 i denna information).

  2. Om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetar eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum.

  3. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett juridiskt eller avtalsmässigt krav och inte heller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

 1. BEHANDLING I SAMBAND MED PLACERINGEN AV HTTP-COOKIES PÅ DIN ENHET

  1. Specifikationer för behandling. Genom cookiefältet på webbplatsen (”fältet”) kan du ge oss ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i samband med lagring av http-cookies på din enhet.

  2. Ändamål med behandlingen. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vilken typ av cookies som lagras, och mer detaljerad information kommer att ges till dig i fältet eller i ett annat dokument som vi publicerar.

  3. Rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det samtycke du ger oss enligt artikel 6.1 a i förordningen.

  4. Lagringsperiod. Informationen om lagringsperioden för personuppgifter i samband med lagring av enskilda cookies varierar beroende på vilken typ av cookies som lagras, och mer detaljerad information kommer att ges till dig i fältet eller i ett annat dokument som vi publicerar.

  5. Andra mottagare. Kategorierna av mottagare av personuppgifter varierar beroende på vilken typ av cookies som lagras, och mer detaljerad information kommer att ges till dig i fältet eller i ett annat dokument som vi publicerar.

  6. Dina rättigheter. Med förbehåll för de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära att vi ger dig tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dem samt rätt till överföring av dina personuppgifter.

   1. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av de personuppgifter som du har lämnat till oss. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter före ett sådant återkallande av samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke via webbplatsen.

   2. Om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetar eller den plats där den påstådda överträdelsen av förordningen äger rum.

   3. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett juridiskt eller avtalsmässigt krav och inte heller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

 2. Säkerhet för dina uppgifter

  1. Vi tillämpar administrativa, tekniska och faktiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

 3. Övrig information

  1. Automatiserat beslutsfattande. Vi utför inget automatiserat individuellt beslutsfattande i den mening som avses i artikel 22 i förordningen.

  2. Tredje parters verksamhet. Vi är inte ansvariga för de handlingar som utförs av tredje parter som du lämnar ut personlig eller känslig information till, och vi har ingen befogenhet att styra eller kontrollera utskick av erbjudanden från tredje part. Om du inte längre vill ta emot korrespondens, e-post eller annan kommunikation från tredje parter ska du kontakta den tredje parten direkt.

 4. Överföring av personuppgifter utanför eu

  1. Vi ämnar inte att avsiktligt överföra dina personuppgifter till ett tredjeland (ett land utanför EU) eller en internationell organisation, men vissa av våra samarbetspartners, t.ex. de andra mottagarna av personuppgifter som nämns ovan, kan vara baserade i länder utanför EU eller lagra uppgifter på servrar utanför EU. I sådana fall kan det förekomma en ”överföring av dina uppgifter till tredjeländer (till ett land utanför EU)” i den mening som avses i förordningen, inklusive till länder för vilka Europeiska kommissionen ännu inte har beslutat om ett adekvat skydd som är identiskt med EU-lagstiftningen. I sådana fall kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas och skyddas, dels i enlighet med våra standardvillkor för dataskydd, dels genom de lämpliga skyddsåtgärder som anges i artikel 46 i förordningen och som till exempel finns tillgängliga här.

 5. Ändringar och tillägg

  1. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av denna information.

  2. Vi uppmanar dig att kontrollera denna information regelbundet så att du är medveten om dina rättigheter.

I Prag den 09.10.2023

Livesport s.r.o.