Användarvillkor

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Allmänna användarvillkor
Användarvillkor
Dessa Användarvillkor (hädanefter benämnda som ”Villkoren ”) reglerar förhållandet mellan ”Leverantören” (definieras nedan) och alla parter som besöker Webbsidan och/eller Appen (definieras nedan) och som använder funktioner och innehåll av något slag (hädanefter benämnda som ”Besökare”).
Sammantaget benämns Leverantören och Besökare fortsättningsvis som ”Aktörer”.
Allmänt
Användandet av enstaka eller samtliga funktioner och tjänster som erbjuds av Leverantören på webbsidan Flashscore.se och dess mobilapplikation (hädanefter benämnd som ”Appen”) och den information och det material och länkar som finns där i, är bundna till Villkoren i enighet med specificering nedan. Om inget annat har överenskommits skriftligen av Leverantören omfattar Villkoren den samlade relationen mellan Leverantören och Besökaren och användningen av Appen, inklusive enstaka eller samtliga funktioner som Appen erbjuder.
Besökaren har skyldighet att noggrant läsa och därefter förstå Villkoren innan Appen används. En Besökare som har öppnat Appen anses ha läst, förstått och accepterat Villkoren som omfattar Appen. Detta utan att vidare åtgärd behöver vidtas.
Med detta sagt reserverar sig Leverantören för rätten att stänga av, lägga till, avsluta, lägga till och/eller justera dessa Villkor över tid och så ofta och i den utsträckning man anser tillräcklig.
Leverantören rekommenderar att Besökare noggrant läser igenom innehållet i dessa villkor med jämna mellanrum. Genom att använda Appen förbinder sig Besökaren att följa Villkoren och den senaste upplagan av dessa, oavsett om Besökaren är medveten om eventuella ändringar.
Leverantören är under inga omständigheter skyldiga att verifiera att samtliga Besökare som använder Appen har läst och uppdaterat sig på de aktuella Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren är de som är publicerade i Appen.
Appen får endast användas i lagligt syfte. Användande av Appen för överföring, publicering eller lagring av något material på eller via Appen, som strider mot någon tänkbar lag eller reglering eller rättigheter hos tredjepart, är strikt förbjuden. Detta inkluderar (utan begränsning) användandet av Appen för överföringar, publiceringar, lagring av något material på eller via Appen i syfte att kringgå upphovsrätt, materiella rättigheter, varumärkesskydd, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, publicering av obscent eller skadligt innehåll för minderåriga eller för att begå olaglig handling, trakassering, ärekränkning eller för att kringgå personlig integritet och dataskyddslag, samt för bedrägeri eller i syfte att kringgå valutakontroll eller lagstiftning för hasardspel.
Vid händelse av felaktig användning av Appen genom att Villkoren inte har respekterats av Besökaren, reserverar sig Leverantören för möjligheten att stänga av eller blockera Besökaren från att använda Appen, samt stänga samtliga konton som registrerats i Besökarens namn. Vid händelse som beskrivits ovan äger Leverantören också rätt att vidta rättsliga åtgärder som exempelvis stämning.
Tjänster
Appen erbjuder en interaktiv webb- och mobilapplikation innehållande livesportinformation kring olika sportevent, sportresultat i realtid, slutresultat, matcher, startuppställningar och sportstatistik. Resultaten och annan statistisk information i Appen, visar information som levereras av andra självständiga källor (från tredjepart), från egna källor eller från olika officiella Appar. Även om Leverantören strävar efter att kontinuerligt uppdatera innehållet och matcha resultaten och annan information som visas i Appen, rekommenderas Besökare att dubbelkolla och verifiera den information som presenteras i Appen gentemot andra officiella källor. Leverantören kan inte hållas ansvarig för hur Besökaren använder resultatinformation eller annan information som visas i Appen.
Tredjepart Webbsidor och Appar
Besökaren godkänner att kontakt av något slag som görs med tredjepart efter att ha använt Appen, oavsett avsiktlig eller oavsiktlig och oavsett vad kontakten resulterat i, inte faller under Leverantörens ansvar på något sätt. Detta gäller exempelvis konsekvenser till följd av överenskommelse gjord med tredjepart.
Tvist eller dispyt som uppstår mellan Besökaren och sådan tredjepart skall inte på något sätt involvera eller inkludera Leverantören.
Tredjeparter, inklusive tredjepart som annonserar i Appen har under inga omständigheter tillgång till Besökarens personliga data eller annan data som Besökaren har gett Leverantören tillgång till.
A/V Innehåll
Leverantören är inte på något sätt ansvarig för innehållet i externa Appar som kan ses och hanteras via Appen. Inget av det videoinnehåll som presenteras i Appen lagras på Leverantörens servrar. Inte heller är innehållet skapat eller uppladdat till server av Leverantören.
Inaktiva konton
Om en Besökare har skapat ett konto i Appen men misslyckats med att logga in och använda kontot under 60 dagar så förbehåller sig Leverantören rätten att stänga kontot med omedelbar verkan och utan förvarnande.
Immateriell egendom
Besökare får under inga omständigheter utan skriftligt godkännande från Leverantören, kopiera, modifiera, ändra, distribuera, sprida, visa, reproducera, överföra, ladda upp eller ladda ner innehåll eller på annat sätt förändra innehållet i Appen.
Flashscore är ett varumärke som ägs av Livesport s.r.o. Användning av varumärket och relaterade varumärken är förbjuden och alla rättigheter är reserverade.
Överträdelse av denna klausul kan likställas med överträdelse av tillämpad immaterialrätt inom den Europeiska Unionen samt andra tillämpningsbara lagar. Leverantören och andra godkända aktörer som agerar på Leverantörens uppdrag reserverar sig för rätten att söka maximalt skadestånd som tillåts under gällande lagstiftning gentemot någon part som direkt eller indirekt bryter mot denna klausul.
Typ av Relation
Dessa Villkor är ej skapade med intention att upplåta partnerskap, agentur eller delad verksamhet mellan Leverantören och Besökaren.
Brott mot Villkoren
Om besökaren misslyckas med att leva upp till någon av klausulerna i Villkoren eller om Leverantören skäligen misstänker att en Besökare direkt eller indirekt gör så, äger Leverantören rätten att utan vidare notis stänga av eller blockera Besökaren från att använda Appen, samt att stänga eventuella konton registrerade i Besökarens namn. Leverantören reserverar sig också för rätten att använda sig av juridisk åtgärd i from av stämning gentemot Besökaren.
Rättsligt förhållande
Besökare rekommenderas att följa tillämpar juridisk lag i det land där de befinner sig och/eller har sin hemvist eller tillfälligt boende. Leverantören frånsäger sig allt ansvar för följer av ingripande av myndighet gentemot någon Besökare i samband med att Appen används.
Lag & Forum och/eller Community
Dessa Villkor ska bevakas och behandlas enligt gällande lag på Malta utan förbehåll för juridisk tolkning. Aktörerna förbinder sig att exklusivt underkasta sig Maltesisk lag och utfall i hänseende av tvist rörande dessa Villkor. Dessa Villkor kommer inte att bevakas och förvaltas enligt FN-konventionen för Internationella Kontrakt inom Försäljning av Varor då applikationen tydligt är exkluderad från denna.
Rubriker
Rubriker är till för att ge klarhet och struktur till dessa Villkor. De är inte menade som grund för tolkning av innehåll i underliggande stycken. Rubrikerna är inte till för att binda Leverantören på något sätt.
Avsägelse
Avsägelse gjord av Leverantören gentemot någon överträdelse i Villkoren från en Besökare ska inte anses vara en avsägelse i flera led eller gälla för liknande delar av Villkoren. En avsägelse av Leverantören kan heller inte tolkas som generell och gälla gentemot Villkoren i sin helhet.
Ansvarsfriskrivning
Garantier och Representation
Det är härmed specificerat att Leverantören på intet sätt genom representation, löfte eller garanti (antingen explicit eller implicit) kan garantera att innehållet i Appen är korrekt och/eller lämpligt för något särskilt syfte annat än de garantier som inte uttryckligen kan undantas under gällande lagstiftning som omfattar dessa Villkor.
Användandet av Appen är helt upp till Besökarens egen risk. Appen är på intet sätt en spel- eller gamblingapp (hasard). Leverantören av Appen erbjuder inte spel eller tjänster för spel om pengar (hasardspel): och hanterar därför inte spelares pengar eller är involverad i speltransaktioner. Bettingodds som visas i Appen är en del av den information och de funktioner som erbjuds i Appen.
Leverantören kan inte garantera att:- någon av funktionerna som tillhandahålls i Appen är godkända, att användarupplevelsen av dem till fullo gör Besökaren nöjd, att de är helt och hållet säkra och utan fel, att de är uppdaterade regelbundet, att mjukvara som är defekt kontrolleras och åtgärdas regelbundet, att de är fria från avbrott, att Appen är virus och buggfri, att de är kontinuerligt funktionsdugliga, att de är adekvata, att informationen och funktionerna som är tillgängliga i appen är pålitliga, eller att all annan information och alla funktioner som finns i Appen är adekvata och pålitliga. De som väljer att gå in på Siten gör så på eget initiativ och är således själva ansvariga för att följa lokal lag i den mån lokala lagar är tillämpningsbara.
Appen kan komma att innehålla länkar och referenser till tredjepart genom webbsidor/appar/annonser/innehåll. Dessa andra webbsidor/appar/annonser/innehåll är föremål för separata regler och villkor, normalt specificerade i dessa webbsidor/appar/annonser/innehåll. Dessa erbjuds för att underlätta upplevelsen för Besökaren och i Besökarens intresse och Leverantören tar inget ansvar för, eller ger sitt godkännande för informationen på dessa webbsidor/appar/annonser/innehåll. Leverantören ger inga garantier, oavsett uttryckligen eller underförstått rörande träffsäkerhet, tillgänglighet av innehåll eller information, text eller grafik som inte ligger under den egna domänen. Leverantören har inte testat någon mjukvara som finns på andra webbsidor/appar och garanterar därför inte kvalité, säkerhet, pålitlighet eller lämplighet av sådan mjukvara.
Förlust eller Skada
Leverantören är inte ansvarig för någon förlust eller skada, indirekt eller direkt, som Besökaren eller tredjepart kan ha utstått som resultat av att ha använt Appen. Detta inkluderar, utan att begränsa, skada orsakad av kommersiell förlust, förlust av förmåner, förlust av förväntade vinster, vinster eller annan profit, avbrott i arbetet, förlust av kommersiell information eller annan ekonomisk och/eller efterföljande förlust.
Leverantören är inte ansvarig för vinster som skapats eller förluster som uppkommit på tredjeparts webbsidor/appar orsakad av information som visats i Appen.
Utan begränsning gentemot generalisering av de två förevarande klausulerna kan inte ansvar utkrävas Leverantören utifall nedanstående förhållanden inträffar:
misstag, felskrivning(ar), misstolkning(ar), felljud, felläsning, fel översättning(ar), felstavning(ar), läsfel, transaktionsfel, tekniska felaktigheter, registreringsfel, manifesterande fel, Force Majeure och/eller andra liknande misstag/fel;
brott mot Leverantörens regler;
kriminella handlingar;
råd som i någon form har presenterats av Leverantören;
juridiska handlingar och/eller andra råd;
förlust eller skada som Besökare eller tredjepart kan ha utsatts för som ett resultat av deras användning av Appen, dess innehåll eller från föreslagen länk från Leverantören;
förlust eller skada som Besökare eller tredjepart kan ha utsatts för som ett resultat av modifiering, avstängning eller bortkoppling av Appen;
kriminell användning av Appen eller dess innehåll av någon person, genom fel i systemet, underlåtenhet eller genom annan faktor som kan anses vara bortom kontroll för Leverantören;
användning av Appen på grund av att tredjepart fått tillgång till privata sektioner som kräver inloggning och lösenord och då Besökarens Användarnamn och Lösenord har använts;
i händelse av skiljaktigheter i service, funktioner och andra möjligheter som erbjuds av Appen till följd av virus eller buggar, då det relaterar till alla parametrar som utgör Appen. Omfattas gör också eventuell skada, kostnad, utgift, förlust eller begäran som uppkommit av sagda skiljaktigheter;
hantering eller oaktsamhet från en Internetleverantör eller från annan tredjepart med vilken Besökaren kan mött på för att få tillgång till Appen. I händelse av rättstvist mellan Internetleverantören och Besökare kan inte Leverantören vara del av stämning och sådan stämning ska ej på något sätt påverka dessa Villkor; och
eventuell begäran av skadestånd som framkommer som resultat av skador som uppkommit hos Besökare på grund av innehåll som publiceras av annan Besökare eller tredjepart som inte godkänts av Leverantören av Appen.
Integritetspolicy
Flashscore.se webbsidan och dess mobila applikationer (här refererad till som ”Appen”) respekterar integriteten hos alla aktörer som ser och använder Appen (här refererade till ”Besökare”) och är fast beslutna att skydda deras integritet. Appen kan komma att samla in och använda ”Personlig Data” (definieras nedan) som relaterar till dess Besökare för att kunna erbjuda dem de tjänster som Appen tillhandahåller och endast för detta syfte, vilket uttryckligen beskrivs nedan.
Denna Integritetspolicy följer internationella Konventioner och EU-lagstiftning, inklusive General Data Protection Regulation GDPR (Regulation (EU) 2016/679), som skrivits in i Maltesisk lag i Data Protection Act (Chapter 440 of the Laws of Malta), Hantering av Personlig Data (Electronic Communications Sector) Regleringar (Juridisk Notering 16 av 2003 inklusive de senaste tilläggen), den tillämpar Recommendation 2/2001 of the Article 29 Data Protection Working Party, tillämpad den 17:e maj 2001, på vissa minimikrav för insamling av personlig data online och implementerar också alla andra tillämpningsbara regler och praxis.
Datainnehavaren som hanterar den data som samlas in och används från Besökare till Appen är Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Tjeckien och de är ansvariga för denna App.
Datainnehavaren kan kontaktas på gdpr@livesport.eu.
Leverantören kan kontaktas på gdpr@livesportmedia.eu.
Syfte med detta Förtydligande
Syftet med detta Förtydligande är att:
tydliggöra vilken typ av personliga data som Datainnehavaren kommer att samla in från dig och hur vi kommer att använda din personliga information;
ge grundläggande information om de bakomliggande orsakerna till att personliga data hanteras av Datainnehavaren;
göra dig uppmärksam på hur Datainnehavaren kommer att hantera din personliga data;
tydliggöra Datainnehavarens ansvar utifrån dataskyddsanvisningarna med hänsyn till hantering av dina personuppgifter lagligt och ansvarsfullt; och
informera dig om dina rättigheter för dataskydd.
Vi hanterar din personliga data på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt, helt i linje med tillämpningsbara dataskyddsanvisningar och General Data Protection Regulation EU 2016/679 (”GDPR”) vilka träder i kraft den 25:e maj 2018.
Insamling av Personlig Data
Vid sidan av det som specificeras i denna integritetspolicy så samlar Appen inte in någon Personlig Data när Besökare enbart bläddrar i Appen. Däremot kräver Appen att Besökare lämnar Personlig Data när extra eller avancerade funktioner i Appen används efter registreringsprocessen. Vid dessa tillfällen kommer Appen att fråga Besökare efter deras särskilda godkännande att samla in data samt godkännande att använda Besökares Personliga Data. Vid registrering eller vid andra stunder kan Appen komma att ombe Besökare att ange användarnamn (vanligtvis en e-postadress) och lösenord.
Besökare är under inga omständigheter tvingade att tillhandahålla Personlig Data eller att tillåta att Personlig Data blir insamlad av Appen. Däremot kan Appen inte tillgodose Besökare som nekat insamling av Personlig Data med den fulla funktionalitet som Appen erbjuder.
Även om Besökare har gett sitt medgivande till Appen att använda deras respektive Personliga Data så har de fulla möjligheter att återkalla sitt medgivande, oavsett anledning. Detta görs genom att kontakta gdpr@livesport.eu. Vid ett återkallande av medgivande kommer de extra och avancerade funktionerna som Appen erbjuder inte längre att finnas tillgängliga för berörd Besökare.
Dina rättigheter som Data subjekt
Rätt till tillgång
Besökare har möjlighet att efterfråga av Datainnehavaren (definieras nedan) att skriftligt meddela vilken av deras insamlade Personliga Data som har samlats in och/eller har använts. En förfrågan kan göras genom att överlämna en skriftlig förfrågan till Datainnehavaren (definieras nedan).
Appen åtar sig att vidta all tänkbar ansträngning för att hålla insamlad Personlig Data uppdaterad. Dock inbjuds Besökare att informera Appen om eventuella ändringar till sina Personliga Data som hanteras av Appen.
Korrigering, Blockering eller Radering av Data
Besökare som anser att deras respektive Personliga Data är inaktuell kan skriftligt ombe Datainnehavaren att korrigera uppgifterna. Besökare har också rätt att ombe Datainnehavaren att blockera eller radera respektive Personlig Data om den har processats olagligt.
Rätt att avsäga sig dataanvändning
Du är välkommen att kontakta oss när som helst till gdpr@livesport.eu för att ombe oss att inte hantera och exponera din Personliga Data för marknadsföringssyfte, exempelvis för att ta emot information från oss om kommande event, nyhetsbrev och publikationer. Därefter kommer din data inte längre att exponeras för dessa inslag.
Rätt att ta tillbaka medgivande
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande till detta dokument och till den information som här beskrivs, genom att efterfråga detta via e-post till gdpr@livesport.eu. Detta påverkar dock inte de juridiska rättigheter som meddelades och som låg till grund för medgivandet innan det återtagits. Ett återtagande av medgivande kommer att resultera i att vi måste ta bort tillgång till våra tjänster med omedelbar verkan.
Rätt att korrigera
Du har rätt att när som helst korrigera Personlig Data som vi har samlat in om dig och uppdatera data som inte är aktuell. Vidare har du rätt att komplettera Personlig data som du anser vara icke-komplett, genom ett kompletterande yttrande.
Rätt till borttagning
Du har rätt att få den Personliga Data som vi har samlat in om dig borttagen, i händelse att den inte längre används utifrån att:
du återtar till medgivande att vi får hantera och processa din Personliga Data;
din Personliga Data inte längre behöver hanteras; eller
din Personliga Data har blivit olagligt hanterad.
Rätt att begränsa hantering
Du har rätt att begränsa vår hantering när:
du ifrågasätter riktigheten av den Personliga Data vi har samlat och under tiden vi utreder och verifierar din Personliga Data;
vår hantering är olaglig och då du motsätter dig borttagning av din Personliga Data och istället efterfrågar begränsad användning;
vi inte längre behöver din Personliga Data för de syften som beskrivs i detta dokument, men då du behöver den för juridiskt syfte;
du har motsatt dig vår hantering och det är under utredande huruvida det finns legitima och juridiskt riktiga grunder för vår hantering gentemot dig.
Rätt till Datamobilitet
Från och med 25:e maj 2018 har du rätt att få din insamlade Personliga Data strukturerad och redo att läsas i maskinformat. Du har även rätt att överföra denna data till en annan Datainnehavare (som definieras i GDPR).
Syften med insamling och användandet av Personlig Data
Den personliga data som samlats in av Appen ska hanteras i enighet med den förteckning i Data Protection Act (Chapter 440 of the Laws of Malta) och eventuell underliggande lagstiftning som lyder där under och enbart hanteras med anledning av att:
Kommunicera med Besökarna;
Skicka Besökare nya lösenord till deras respektive konto;
Erbjuda någon form avancerad service som gör det möjlighet att konfigurera Appen till viss del;
Förbättra innehållet som erbjuds av Appen;
Erbjuda Besökare personligt innehåll och/eller utseende i Appen.
Juridisk grund för användning
Vi kommer endast att använda din Personliga Data där du har gett ditt tydliga medgivande eller i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda de tjänster och funktioner och/eller för de syften som beskrivits i detta dokument.
Vi kan även kommer att använda din Personliga Data i mån av befogat intresse eller för att tillmötesgå juridisk lagrätt. Detta kan komma att inkludera i hänsyn av försvar eller anklagande i juridisk process eller för att tillmötesgå beslut från domstol, tribunal eller myndighet.
Marknadsföring
Du kommer att mottaga marknadsföringsinformation från oss om du har efterfrågat detta genom att ange dina personliga detaljer i den här Appen och om du har godkänt att ta emot sådan information.
Vi kommer inte att dela din Personliga Data med tredjepart för marknadsföringssyfte utan ditt tydliga medgivande.
Yppande av Personlig Data till tredjepart
Leverantören varken säljer, byter, hyr ut eller på annat sätt delger Personlig Data från Besökare till någon tredjepart utan en Besökares tydliga godkännande att göra så. Dock kan Personlig Data komma att bli tillgänglig till tredjepart i egenskap av försäljning av Appen.
Ovanstående gäller inte om lagligt tvång finns att Appen ska delge Besökares Personliga Data till tredjepart.
Ovanstående gäller inte heller delgivningar som är absolut nödvändiga för att uppfylla ett eller flera syften som gäller för insamlandet och användning av Personlig Data. Om så är fallet skall Appen söka tydligt tillstånd av den berörda Besökaren.
Leverantören reserverar sig för rätten att tillhandahålla statistik om Besökare, försäljning, trafik och annan statistisk information som relaterar till Appen, till tredjepart, dock utan att identifiera någon speciell Besökare.
Loggfiler
För att bättre administrera Appen och för att samla in en bred demografisk information om Besökare i uppbyggnadssyfte, loggar Appen automatiskt IP-adresser från alla Besökare och de sidor som respektive Besökare ser.
Cookie Friskrivningsklausul
En ”cookie” är information som sparats i en Besökares dator av en webbserver och som används för att anpassa webbupplevelsen. Appen använder cookies för att lagra information om Besökares val som sedan kan behövas för att utföra en funktion. Besökare kan välja att stänga av cookies i inställningarna för webbläsaren. Vi använder cookies för att erbjuda personligt anpassat innehåll och annonser, för att erbjuda sociala media funktioner och för att analysera får trafik. Vi delar också information om din användning av vår sajt med vår partner för Appanalys, för vissa annonspartners (programmatisk) och sociala media (enbart när du loggar in via ditt sociala media-konto). Se detaljer här.
Denna text ska läsas tillsammans med vår Cookie Policy och andra eventuella Integritets Notiser som kan komma att presenteras vid olika sammanhang när vi samlar in eller använder Personlig Data om dig. Detta för att du ska ha full kännedom om hur och varför vi använder din Personliga Data. Välj inställning
Överföring av Personlig Data till Tredje Länder
Databehandlaren överför ingen Personlig Data utanför den Europeiska Ekonomiska Zonen och om det är tvunget, kommer det först att säkerställas att det finns tydliga säkerhetsåtgärder på plats för att försäkra att din Personliga Data är adekvat skyddad.
Säkerhet
Appen och Databehandlaren har tagit till sig olika metoder, både tekniska och organisatoriska för att hjälpa till att skydda kommunikation mot förstörelse, förlust, otillåten användning och ändring av Personlig Data som har samlats in och använts (inklusive säkerställning att dataöverföringar sker på ett säkert sätt) genom Säker kommunikation mellan Besökares enheter och Leverantörens servrar ”HTTPS”. Vidare är samtliga lösenord du skapar lagrade med BCrypt standard. Trots alla dessa åtgärder och ansträngning kan inte Leverantören garantera att inte sådana händelser kan komma att ske.
Tiden som Personlig Data lagras
Personlig Data är endast lagrade under den tid den behövs för att möta syftet för vilken den samlades in i första hand. I händelse av inaktivitet från en användare i minst ett (1) år, kommer all insamlad Personlig Data att raderas.
Tredjepart webbsidor/appar
Tredjepart webbsidor/appar omfattas inte av denna Integritetspolicy. Appen tillhandahåller länkar till andra sajter för att underlätta upplevelsen för Besökare. Appen kan inte hållas ansvarig för innehåll som visas på någon tredjepart webbsida/appar och metoder de använder för att skydda din integritet. Andra webbsidor/appar som Besökare besöker från Appen kan sakna adekvat Integritetspolicy.
Godkännande av Integritetspolicy
Besökarnas godkännande till Appens och Databehandlarens insamling och användande av deras respektive Personliga Data är föremål för Integritetspolicyn som beskrivs ovan. Besökare uppmanas att regelbundet läsa igenom Integritetspolicy för att på så sätt bli bekant med de termer och klausuler som finns i dokumentet och med eventuella tillägg som från tid till annan kan implementeras av Appen.
Leverantör
Leverantören är Livesport Media Ltd, ett företag som är registrerat på Malta den 22:e november 2011 med registreringsnummer C 54555 och som har sin registrerade adress på CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. För att komma i kontakt med oss, vänligen skriv e-post till oss på info@livesportmedia.eu.
Version och datum för Villkor
Detta dokument i version 2 uppdaterades senast den 20180525 (FS.SE-VILLKOR-20180525-2)
Reklam